Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest każdemu uczniowi, który tego potrzebuje.


Informacja MEN - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i placówkach udzielana jest od 1 września 2011 roku

Podstawą prawną tego typu działań szkoły jest:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 Udzielaniem pomocy zajmują się zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  1. Do zadań wykonywanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności:

  1. planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdemu uczniowi, który jej wymaga

  2. monitorowanie i koordynowanie działań na etapie udzielania pomocy uczniowi

  3. ocena efektywności form udzielanej pomocy w trakcie jej udzielania

  4. ocena efektywności pomocy po zakończeniu jej udzielania

  5. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym

  1. Koordynatorem pomocy jest wychowawca klasy.

  2. Podstawową dokumentację pracy zespołu stanowi karta indywidualnych potrzeb ucznia.