Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest każdemu uczniowi, który tego potrzebuje.


Informacja MEN - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i placówkach od 1 września 2011 roku

 

Podstawą prawną tego typu działań szkoły jest:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

 Udzielaniem pomocy zajmują się zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Do zadań zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności:

 1. planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdemu uczniowi, który jej wymaga

 2. monitorowanie i koordynowanie działań na etapie udzielania pomocy uczniowi

 3. ocena efektywności form udzielanej pomocy w trakcie jej udzielania

 4. ocena efektywności pomocy po zakończeniu jej udzielania

 5. określenie i przedłożenie najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym

 6. opracowanie planu działań wspierających bądź indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej najpóźniej do 30 września każdego roku

 1. W skład zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele, wychowawca klasy i specjaliści realizujący zajęcia z uczniem.

 2. Koordynatorem pracy zespołu jest nauczyciel wychowawca danej klasy.

 3. Pracą wszystkich zespołów kieruje pedagog pełniący funkcję koordynatora.

 4. Do zadań koordynatora należy m.in. zwoływanie spotkań zespołów, monitorowanie ich pracy, dbanie o dokumentację pracy zespołów.

 5. Podstawową dokumentację pracy zespołu stanowi karta indywidualnych potrzeb ucznia.